Assegura el teu cotxe amb
l'assegurança per a cotxe clàssic que necessita

A Segur Classic som especialistes amb clàssics i els únics que oferim un producte dissenyat per a cotxes clàssics per aquells que com tu estimem els automòbils antics.

Protegim la teva joia sobre rodes com si fos el nostre propi vehicle.

SegurClassic / Assegurances / Assegurança Cotxe Clàssic

Avantatges de l'Assegurança de Cotxe Clàssic

Club

Pertany al club de cotxes clàssics més gran del país

Assistència 24h.

Amb possibilitat de contractar assistència il·limitada

Contractar

Contracta amb el millor preu i cobertures

Quant costen els nostres
Assegurances per a Cotxes Clàssics?

L'assegurança de cotxes clàssics de Segur Classic t'ofereix la millor relació cobertures servei i preu del mercat. Es tracta d'un pack tancat dissenyat i negociat especialment per a cotxes com el teu, podem oferir-te més que ningú per molt menys diners.

SegurClassic
Basic

Assegurances ideals per a clàssics que surten esporàdicament a gaudir la carretera o van a concentracions

Des de 121€

RC obligatòria
RC voluntària
RC de la càrrega
Defensa i reclamació de danys
Accidents del conductor
Assistència en carretera
Trencament de Vidres
Robatori del vehicle
Incendi del vehicle
Quilòmetres il·limitats
Tot risc amb Franquícia
Valor pactat
CALCULAR ASSEGURANÇA

SegurClassic
Plus

Assegurances per a cotxes clàssics que circulen per la carretera setmanalment o d'alt valor

Per sols 15€ més

RC obligatòria
RC voluntària
RC de la càrrega
Defensa i reclamació de danys
Accidents del conductor
Assistència en carretera
Trencament de Vidres
Robatori del vehicle
Incendi del vehicle
Quilòmetres il·limitats
Tot risc amb Franquícia
Valor pactat
CALCULAR ASSEGURANÇA

SegurClassic
Premium

Assegurances per a cotxes que, a més d'històrics, es tracten de relíquies de col·lecció

Des de 268€

RC obligatòria
RC voluntària
RC de la càrrega
Defensa i reclamació de danys
Accidents del conductor
Assistència en carretera
Trencament de Vidres
Robatori del vehicle
Incendi del vehicle
Quilòmetres il·limitats
Tot risc amb Franquícia
Valor pactat
CALCULAR ASSEGURANÇA

SegurClassic
Basic

Assegurances ideals per a clàssics que surten esporàdicament a gaudir la carretera o van a concentracions

Des de 121€

SegurClassic
Plus

Assegurances per a cotxes clàssics que circulen per la carretera setmanalment o d'alt valor

Per sols 15€ més

SegurClassic
Premium

Assegurances per a cotxes que, a més d'històrics, es tracten de relíquies de col·lecció

Des de 268€

RC obligatòria
RC voluntària
RC de la càrrega
Defensa i reclamació de danys
Accidents del conductor
Assistència en carretera
Trencament de Vidres
Robatori del vehicle
Incendi del vehicle
Quilòmetres il·limitats
Tot risc amb Franquícia
Valor pactat
Pack d'Auto protecció
Defensa Penal
Reclamación de daños y perjuicios
Adelanto de indemnizaciones
Defensa de derechos de otros seguros
Defensa de la Reclamación civil
Reclamació d'incumpliment contractual
Valoració de dany independent
CALCULAR ASSEGURANÇACALCULAR ASSEGURANÇACALCULAR ASSEGURANÇA

Assegurances per a Cotxes Clàssics
Sense límits

L'Assegurança de cotxes clàssics de Segur Classic t'ofereix la millor relació cobertures-serveis-preu del mercat. Al tractar-se d'un paquet tancat dissenyat i negociat especialment per a cotxes com el teu, podem oferir-te més que ningú per molts menys diners.

CALCULAR ASSEGURANÇA

Glossari de cobertures per a cotxes clàssics

Atenció 24/h 365 dies l'any

Equiparem nostre servei de 24h. a una cobertura més de la teva assegurança, ja que amb Segur Classic, mai et quedaràs desatès, sigui el dia que sigui a l'hora que sigui, si no disposes del nombre d'assistència en carretera i no disposes de manera per consultar el nostre cercador de números d'assistència, pots trucar-nos i el nostre personal d'emergències et facilitarà el número de la teva grua. També pots trucar-nos per a qualsevol tipus de consulta urgent sobre la teva assegurança o similar.


Què cobreix?

Un telèfon (93 881 41 43) d'atenció per a emergències les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.


Què no cobreix?

El teléfon és per a emergències dels clients, de manera que no s'ofereix informació per a la contractació ni comercial.

Responsabilitat Civil Obligatòria

Quan per circumstàncies de la circulació, el vehicle assegurat causa un dany a un tercer, i resulta civilment responsable, la companyia asseguradora, assumirà l'obligació legal d'indemnitzar els danys causats per l'assegurat, sempre dins dels límits i amb les condicions establertes per la legislació vigent.


Què cobreix?

Pagament d'indemnitzacions per responsabilitat civil


Quins límits té?

Els límits d'aquesta cobertura seran en cada moment els vigents d'acord amb la legislació aplicable.


Què no cobreix?

Els danys soferts pel vehicle causant del sinistre i pel conductor del vehicle causant, així com la resta dels objectes transportats.

Responsabilitat Civil Voluntària

Amb aquesta cobertura s'amplia la responsabilitat civil obligatòria per llei, garantint el pagament dels danys als béns i les persones, de les que el vehicle assegurat fos legalment responsable.


Què cobreix?

El pagament de les indemnitzacions que excedeixin el límit de la responsabilitat civil obligatòria.
La responsabilitat civil del remolc lleuger, és a dir de PMA inferior a 750kl.


Quins límits té?

El límit d'indemnització és el que figura a les condicions particulars de la pòlissa, en el nostre cas és de 50.000.000 €.


Què no cobreix?

Els danys soferts pel vehicle causant del sinistre i pel conductor del vehicle causant, així com la resta dels objectes transportats.

Responsabilitat Civil de la càrrega

Amb aquesta cobertura s'amplia la responsabilitat civil obligatòria per llei, garantint el pagament dels danys als béns i les persones, de les que la càrrega transportada pel vehicle assegurat fos legalment responsable.


Què cobreix?

El dany causat per la caiguda d'objectes transportats dins del vehicle o en llocs específics per al seu transport com poden ser: portaesquís, porta equipatges, portabicicletes, durant la circulació del vehicle.


Quins límits té?

El límit d'indemnització és el que figura a les condicions particulars de la pòlissa, en el nostre cas és de 50.000.000 €.


Què no cobreix?

- El transport de mercaderies inflamables o perilloses.
- El dany causat durant la càrrega i descàrrega dels objectes o equipatges.

Defensa penal i reclamació de danys

La companyia asseguradora assumeix les despeses derivades de la defensa jurídica o procés arbitral, així com la prestació dels serveis d'assistència judicial o extrajudicial derivats de la cobertura de la seva assegurança.


A més, en un accident de trànsit en què intervingui l'assegurat, quan un tercer ocasiona danys al vehicle, conductor o les persones transportades gratuïtament, la companyia s'encarregarà de la reclamació, tant amistosa com judicialment, al tercer responsable dels danys soferts.


Què cobreix?

A) Defensa i fiança penal.

- Les taxes, drets i costes judicials.
- Els honoraris i despeses de l'advocat i procurador.
- L'abonament de les despeses per assistència extrajudicial justificada.
- L'abonament dels gastos per assistència extrajudicial justificada.
- La constitució de les fiances exigides per aconseguir la llibertat provisional de l'assegurat i el pagament dels costos judicials.

B) Reclamació de danys.

- La reclamació de les gestions i tràmits extrajudicials per obtenir la indemnització per via amistosa.
- L'assistència i defensa jurídica en els processos per a la reclamació dels danys quan no hi hagi rescabalament per via amistosa.


Quins límits té?

Els límits de despeses, honoraris, assistència lletrada, llibertat i costes, dependrà en cada cas de la companyia asseguradora.


Què no cobreix?

- Les indemnitzacions, multes o sancions a les que fou condenat l'assegurat.
- Els impostos i altres pagaments de caràcter fiscal.
- Els fets causats deliberadament per l'assegurat.
- Els fets causats per la participació en competicions o proves esportives.

Accidents del conductor

Amb aquesta cobertura es garanteix la indemnització dels danys corporals produïts per accidents de circulació del vehicle assegurat, que origina la seva mort, invalidesa permanent o despeses d'assistència sanitària.


Què cobreix?

A) Cobertura per mort.

Pagament als beneficiaris del capital determinat en les condicions particulars de la pòlissa un cop es presentin els documents acreditatius de la mort del conductor.

B) Cobertura d'invalidesa total o parcial.

Pagament del percentatge sobre el capital determinat en les condicions particulars de la pòlissa, d'acord al Sistema de Valoració, per danys causats a les persones en accidents de circulació, annex a la llei que regula l'assegurança en la circulació de vehicles de motor, en cas d'invalidesa temporal o absoluta, com a conseqüència d'un accident cobert en pòlissa.

C) Assistència Mèdic Farmacèutica.

- En cas d'accident cobert en pòlissa, es garanteix el pagament de les despeses d'assistència sanitària en què incorri el conductor (per a la resta d'ocupants operarà la cobertura de responsabilitat civil obligatòria).
- Aquesta cobertura afecta les següents despeses: assistència sanitària urgent, assistència mèdica, farmàcia, hospitalització i rehabilitació.


Quins límits té?

- La quantitat d'indemnització per mort varia depenent de la companyia asseguradora, i aquest capital es troba en les condicions particulars.
- La quantitat d'indemnització per invalidesa, tant total com parcial, varia depenent de la companyia asseguradora, i correspon al percentatge establert per llei, que variarà depenent de la gravetat o tipus d'invalidesa, de la quantitat reflectida en les condicions particulars de la pòlissa.
- El límit de cobertura Mèdic Farmacèutica varia depenent de la companyia asseguradora, i aquest capital es troba en les condicions particulars.


Què no cobreix?

- Els accidents provocats intencionadament pel conductor.
- Els danys del conductor si no ha estat autoritzat a conduir-pel prenedor de la pòlissa o propietari del vehicle.
- Les conseqüències de l'accident de caràcter psítico.
- Les cicatrius o seqüeles estètiques mancades de significació funcional.

Assistència en Viatge, Grua

Amb aquesta cobertura es garanteix l'assistència durant els viatges tant al vehicle assegurat com a la persona assegurada, així com el transport del vehicle i les persones.


Què cobreix?

- La reparació d'urgència a la carretera.

Sempre que sigui possible, en una avaria lleu, es realitzarà la reparació d'urgència a la carretera amb l'objectiu que l'assegurat pugui prosseguir amb el seu viatge.

- El rescat i salvament del vehicle assegurat.

La companyia garanteix el rescat o salvament si el vehicle hagués patit una bolcada o caiguda per un desnivell, fins a situar el vehicle en el lloc adequat per tornar a circular o ser remolcat, tant en vies ordinàries com en les no ordinàries.

- El transport del vehicle assegurat, la grua.

La companyia garanteix el servei per remolcar el vehicle assegurat quan sigui accidentat, avariat o, després d'un robatori, fora recuperat amb danys que impedissin la seva circulació.

- La pèrdua o robatori de les claus del vehicle.

Si durant un viatge es produís la pèrdua o el robatori de les claus del vehicle assegurat, s'organitzarà el servei de remolc fins al taller més proper, o en cas que l'assegurat disposés d'una còpia en el seu domicili s'organitzaran els mitjans necessaris per recollir i enviar el duplicat al lloc on es trobés l'assegurat.

- L'enviament d'un conductor professional en cas de malaltia, accident o mort del conductor assegurat.

Quan durant el transcurs d'un viatge, el conductor hagués estat ingressat en un hospital per malaltia o accident o hagués mort, i cap altre ocupant pogués substituir-lo en la conducció s'enviarà a un conductor professional per al trasllat del vehicle al seu domicili.

- El transport de les persones del vehicle assegurat.

Es garanteix per part de la companyia, el transport dels assegurats en cas que el vehicle assegurat resultés accidentat, danyat o robat, el mitjà de transport adequat perquè pugui tornar al taller on va a efectuar la reparació, o bé, les despeses del transport per poder arribar al domicili de l'assegurat designat a la pòlissa.

Es podrà substituir aquesta prestació pel transport de l'assegurat al seu destí sempre o bé, sempre que l'avaria no pogués reparar el mateix dia de la immobilització, per les despeses en un hotel tot esperant la reparació.

Un cop reparat o recuperat el vehicle assegurat es garantirà el transport necessari per a l'assegurat o la persona designada per aquest perquè pugui recollir el vehicle.


Quins límits té?

- La reparació d'urgència a la carretera es limita a 60 minuts de mà d'obra, si s'estima una durada superior o es supera aquest supòsit es procedirà al transport del vehicle.
- En la recuperació o salvament en vies no ordinaris es limita al fet que la grua tingui accés al lloc del sinistre.
- En el transport del vehicle en cas d'avaria o accident, existirà un límit de km designats en les condicions particulars de la pòlissa des del lloc de la immobilització, sempre que es consideri que la reparació es podrà realitzar en menys de 72 h des del moment de la immobilització, superior aquesta durada desapareix aquest límit.
- Per al transport del vehicle recuperat després d'un robatori, aquesta recuperació ha de succeir com a màxim 6 mesos després de la data del robatori. En cap cas la companyia es fa responsable dels danys o sostraccions dels efectes o accessoris del vehicle.
- Les despeses d'hotel estan limitades a la quantitat indicada en les condicions particulars en pòlissa.
- Es considera domicili per a qualsevol cas, l'indicat per l'assegurat en pòlissa.

Trencament de Vidres

En cas de trencament de vidres del vehicle, la companyia garanteix la reposició o reparació, segons el cas, i les despeses de col·locació de les mateixes.


Què cobreix?

El trencament i les despeses de col·locació de: el parabrisa, vidre del davant i del darrere, vidres de finestres laterals, vidres tintats, sostres corredissos o practicables i la lluna de la capota.


Quins límits té?

El primer any la garantia de vidres serà de 150 €, a partir d'aquí serà sense límit.


Què no cobreix?

- Els danys a les llunes del remolc o caravana que pogués arrossegar el vehicle assegurat.
- Les empremtes, impactes i altres marques superficials que no constitueixin un trencament total o parcial i que no impedeixin la normal visibilitat.
- Els desperfectes o trencaments soferts per qualsevol altre tipus d'objecte de vidre del vehicle diferent als definits anteriorment.

Robatori

¿Qué cobreix?

- Es cobreix la indemnització pels danys derivats de la sostracció il·legítima del vehicle assegurat per part de tercers.
- La sostracció de peces.
- Els danys que es produeixin en el vehicle assegurat durant el temps en què, com a conseqüència de la sostracció, es trobi en poder de tercers, així com els ocasionats en el vehicle assegurat per la comissió de delicte en qualsevol de les seves formes.


Quins límits té?

- Les peces s'indemnitzaran pel cost de la seva reparació o substitució.


Qué no cobreix?

- Quan s'hagi produït per negligència greu de l'acceptant de l'assegurança, del propietari o del conductor del vehicle assegurat, que manifestament hagi propiciat la sostracció, ni quan aquesta hagi estat comesa pels familiars que convisquin amb aquestes persones o pels dependents o assalariats d'aquestes.
- No s'inclou en aquesta cobertura la sostracció de les claus quan aquestes siguin l'únic element substret de el vehicle.
- No s'inclouen en aquesta cobertura els supòsits de sostracció del vehicle assegurat per qui tingui obligació per qualsevol títol del seu lliurament o devolució.
- No s'inclouen els actes vandàlics i malintencionats.
- No s'inclou en aquesta cobertura la sostracció, fins i tot per al supòsit de sostracció de vehicle complet o danys produïts en equips extraïbles de telefonia i orientació.

Incendi

Qué cobreix?

- Es cobreixen els danys que pugui patir el vehicle assegurat per incendi o explosió, fins i tot els que afectin la instal·lació i aparells elèctrics i els seus accessoris, a conseqüència de curtcircuit i pròpia combustió, encara que no es derivi incendi, sempre que aquests danys es produeixin pels efectes de l'electricitat.
- Es garanteix el pagament de les despeses originades per a l'extinció de l'incendi de el vehicle per la intervenció del servei de bombers.


Quins límits té?

- Els límits d'aquesta cobertura seran en cada moment els vigents d'acord amb la legislació aplicable.
- Les despeses originades per a l'extinció de l'incendi tenen un límit de 610 euros per sinistre.


Qué no cobreix?

- Els ocasionats en el vehicle per l'ús o desgast normal, depreciació gradual o vici propi, així com per la modificació de la instal·lació elèctrica no prevista pel fabricant del vehicle.
- Els danys causats als remolcs i caravanes arrossegats pel vehicle assegurat.
- Els que causin al vehicle assegurat els objectes i mercaderies per ell transportats, així com les ocasionades per la realització d'operacions de càrrega, descàrrega, emmagatzematge o qualsevol acció de manipulació respecte dels mateixos.
- Els que afectin exclusivament als pneumàtics del vehicle assegurat (cobertes i càmeres) i a l'equilibrat de les rodes del vehicle, aïllada o conjuntament.
- Els que afectin únicament al catalitzador.
- Els que afecten a l'equipament, accessoris o peces del vehicle assegurat que hagin estat instal·lats amb posterioritat a la seva sortida de fàbrica i no hagin estat expressament declarats i inclosos en les condicions particulars de la pòlissa.
- Els que afecten equips extraïbles de telefonia i orientació.

Tot risc amb Franquícia

Què cobreix?

- Es cobreix la reparació, reposició o la indemnització, segons el cas, dels danys que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident de circulació, per causa exterior, violenta, sobtada i aliena a la voluntat de l'assegurat o del conductor; trobant-se el vehicle en circulació, en repòs o durant el transport.


Quins límits té?

- S'estableix com a límit indemnitzable, el valor del vehicle estipulat a la pòlissa, aquest valor podrà ser segons la pòlissa: Valor de mercat o valor pactat certificat
- S'estableix en qualsevol cas una franquícia de 600€ per sinistre.


¿Qué no cubre?

- Els ocasionats al vehicle per l'ús o desgast normal, depreciació gradual o vici propi, així com per la modificació de la instal·lació elèctrica no prevista pel fabricant del vehicle.
- Els ocasionats per la congelació de l'aigua del motor.
- Els que causin al vehicle assegurat els objectes i mercaderies transportats per ell, així com els ocasionats per la realització d'operacions de càrrega, descàrrega, emmagatzematge o qualsevol acció de manipulació respecte d'aquests.
- Els que afectin exclusivament els pneumàtics del vehicle assegurat (cobertes i cambres) i l'equilibrat de les rodes del vehicle, aïllada o conjuntament.
- Els que afectin l'equipament, o accessoris o peces del vehicle assegurat que hagin estat instal·lats amb posterioritat a la seva sortida de fàbrica i no hagin estat expressament declarats i inclosos a les Condicions Particulars de la pòlissa.
- Els que afectin únicament el catalitzador.
- Els que afectin equips extraïbles de telefonia i orientació.

Valor pactat

Què cobreix?

- Es garantitza mitjançant certificat adjunt a la pòlissa, el valor peritat i pactat amb el client pel seu vehicle.


Quins límits té?

- S'estableix com a valor del vehicle, el valor pactat amb el client, mitjançant peritatge i degudament certificat a la pòlissa.
- S'estableix un límit per al valor pactat de 96.000€.


Què no cobreix?

- En qualsevol cas, s'aplicarà la franquícia de 600€ per sinistre.

Defensa Penal

Se garantiza hasta 1.500 €  la defensa de la responsabilidad penal del  Asegurado en caso de accidente de circulación. 


Se extiende la cobertura a los procedimientos que, como consecuencia de un accidente de circulación se le siguieren por: 


 • Por delito de omisión de socorro.
 • Por delitos contra la seguridad del tráfico, ya sea por conducción temeraria, por exceso de velocidad, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes o por conducir sin tener la correspondiente autorización administrativa aunque no se haya producido accidente de circulación.
 • Del Tomador como conductor del vehículo asegurado y de cualquier conductor del mismo autorizado por aquél, en los procedimientos que se le sigan por delito o falta que ocasionen los objetos o mercancías transportadas en el vehículo asegurado, ya sean propias o ajenas.
 • De los hijos menores de edad del Tomador, que conduzcan el vehículo asegurado sin autorización o conocimiento de aquél, aunque carezcan de permiso de conducir.
 • Del Asegurado en los procedimientos por imprudencia derivados de cualquier hecho ajeno a la circulación siempre que tengan relación con el vehículo asegurado y no tengan origen contractual.

 

Si se produjera la detención del Asegurado por alguno de los supuestos contemplados anteriormente, La compañía pondrá a su disposición un abogado a fin de que le asista e informe de los derechos que le corresponden. 

Reclamación de daños y perjuicios

Garantiza la tramitación amistosa del siniestro así como el pago de los gastos judiciales hasta 1500€, en orden a la obtención, con cargo a terceros responsables, de las indemnizaciones debidas al Asegurado y, en su caso, a sus familiares o herederos, en los supuestos de que como consecuencia de accidente de circulación se produzcan: 

 

 • Lesiones corporales o muerte del Asegurado.
 • Daños materiales del vehículo asegurado.
 • Daños en las mercancías transportadas en el vehículo asegurado, siempre que el Tomador lo solicite de forma expresa.
 • Los perjuicios sufridos por el Asegurado como consecuencia del accidente de circulación.

 

Se extiende esta garantía a la reclamación de los daños causados por hechos ajenos a la circulación,  siempre que no medie relación contractual entre el Asegurado y el causante de los mismos, y siempre que guarden relación directa con el vehículo asegurado.  

Adelanto de Indemnizaciones

En las reclamaciones extrajudiciales efectuadas por el Asegurador en nombre del Asegurado, tan pronto como se obtenga de la entidad aseguradora del responsable formalmente la conformidad al pago de una indemnización y ésta sea aceptada por el interesado, el Asegurador anticipará el importe de la misma hasta el límite de 1500€, salvo en el supuesto de que dicha aseguradora se encuentre en situación de intervención o liquidación.

Defensa de derechos de otros seguros

Garantiza la tramitación amistosa del siniestro así como el pago de los gastos judiciales, hasta el límite de 1500€, frente a otras Aseguradoras privadas o frente al Consorcio de Compensación de Seguros, al objeto que el Asegurado haga efectivos los derechos que se deriven de las pólizas de seguro que tenga concertadas en relación al vehículo asegurado, siempre que la lesión de esos derechos se produzca durante la vigencia del presente contrato. 

 

La cobertura se extiende expresamente a la reclamación por indebida aplicación de los sistemas de bonificaciones o de bonificaciones y recargos por siniestralidad (bonus/malus). 

Los honorarios por los peritajes contradictorios previstos en dichas pólizas, quedan también incluidos en esta garantía en la parte que en ellas se fije a cargo del Asegurado. 

Defensa de la responsabilidad civil

La compañía asumirá, hasta el límite de 1500€, los gastos de la defensa de la Responsabilidad Civil, en los procedimientos criminales contra el Asegurado derivados de accidente de circulación, cuando se encuentre en situación de descubierto, rechace o insolvencia del Seguro de Responsabilidad Civil del vehículo asegurado. 


Esta garantía comprende además de los honorarios de abogado y los derechos de procurador cuando su intervención sea preceptiva, los gastos judiciales de Orden Civil, que sin constituir sanción personal, sobrevinieran a consecuencia del procedimiento, y de forma específica los gastos de honorarios profesionales. 


En análogas situaciones contempladas la Compañía defenderá al Asegurado en los pleitos civiles promovidos contra el mismo, siempre que se refieran a supuestos de accidentes de circulación en el que haya intervenido el vehículo Asegurado. En este supuesto no quedan garantizadas las costas judiciales del adverso. 


Asimismo, la compañía asumirá la defensa del Asegurado cuando la Compañía de Responsabilidad Civil ejecutara su derecho de repetición reclamando contra su propio Asegurado, las indemnizaciones pagadas al perjudicado o a sus herederos, en virtud de la acción directa prevista en el artículo 76 de la vigente ley de Contrato de Seguro. 

Reclamación por incumplimiento contractual

 • Reclamación por reparación defectuosa del vehículo.
  • Cuando se procediese a la reparación del vehículo asegurado, en un taller autorizado, bien fuese por accidente o avería, por cuantía superior a 300 euros, y ésta resultase defectuosa según informe pericial, el Asegurador garantiza la reclamación amistosa o judicial, de los daños y perjuicios sufridos por el Asegurado. El límite de gastos para esta cobertura se establece en 1.500,00 euros.
 • Reclamación por incumplimiento contrato de garantía.
  • El Asegurador, hasta el mismo límite, garantiza la reclamación amistosa o judicial de los daños y perjuicios que, según informe pericial, sean consecuencia del incumplimiento de la cláusula de garantía prevista en el contrato de compraventa suscrito en relación al vehículo asegurado.

En el supuesto de que el siniestro se tramite según lo establecido en la póliza, a través de profesionales libremente elegidos por el Asegurado, se establece expresamente un límite de 1.500€ por siniestro para el pago de los honorarios y gastos de la totalidad de los profesionales intervinientes en el mismo, y por lo que respecta a la minuta del abogado siempre con sujeción a las normas colegiales. 

Valoración de daños independiente

 • En caso de siniestro amparado por la presente póliza y siempre que sea necesario para una correcta valoración de los daños y perjuicios sufridos por el Asegurado, quedan garantizados: 

  • Gastos de peritaje del vehículo.
   • Cuando a consecuencia de un accidente, el vehículo reseñado en la póliza precise de una valoración de reparación cuyo presupuesto exceda de la cantidad de 300,00 Euros, el Asegurador a petición del Asegurado designará a un perito para que efectúe el informe pertinente sobre el importe de la reparación a realizar.
  • Gastos de evaluación médica de accidentados.
   • Cuando a consecuencia de un accidente de circulación el Asegurado sufriera lesiones y fueran precisos más de treinta días para su curación, La compañía a través de su equipo médico especializado, efectuará el seguimiento y oportuno informe tanto de la evaluación de dichas lesiones, como de las posibles secuelas que se pudieran producir.

Descarregar el condicionat

Descarregar aquí tota la informació prèvia a la contractació de l'Assegurança de Cotxe Clàssic amb SegurClassic.

Descarregar

¿Per què contractar
l'Assegurança de cotxe clàssic amb Segur Classic?

TARIFA PLANA PER L'ASSEGURANÇA DE COTXE CLÀSSIC

Tarifes sense cap sorpresa en el preu, conegui abans de sol·licitar la seva assegurança, sense donar cap dada personal i en només 10 segons el preu FINAL i real de la seva pòlissa.

- Veure el preu de l'assegurança per a cotxe clàssic

VEURE COBERTURES DE L'ASSEGURANÇA COTXE CLÀSSIC

L'única pòlissa d'Automòbils Clàssics que inclou sempre de forma automàtica i sense cost addicional les llunes, els accidents del conductor i l'assistència en carretera.

- Veure cobertures de l'assegurança de cotxe clàssic

DEP. SINISTRES DE L'ASSEGURANÇA DE COTXES CLÀSSICS

Amb un tracte personalitzat i individualitzat, lluitem pels seus interessos de la millor manera possible i amb la possibilitat de realitzar tota la gestió de declaració de sinistres o cita de llunes des del web.

EL CLUB DE L'ASSEGURANÇA PER A COTXE CLÀSSIC

Uneix-te al Club destinat a satisfer totes les necessitats relacionades amb els automòbils clàssics, i no es perdi cap novetat o notícia relacionada amb la nostra major afició, l'automobilisme clàssic.

- Veure notícies de cotxes clàssics