Cobertures de SegurClassic,
per a Vehicles Clàssics

Tota la informació sobre les nostres cobertures per a vehicles clàssics i històrics. Ara amb la possibilitat d'augmentar cobertures amb Robatori i Incendi, i sense limitació de quilometratge per als cotxes clàssics

Contracta-ho ara completament Online!

SegurClassic / Coberturas

Ventajas

Lunas

Asegura las lunas de tu vehículo clásico con qualquiera de nuestras modalidades.

Asistencia

Asistencia tanto en España como en los países de la Carta Verde.

Club

Pertenece al mayor club de clásicos nacional y disfruta de todas sus ventajas.

Què inclou les nostres cobertures
per a Vehicles Clàssics?

Responsabilitat Civil Obligatòria

Responsabilitat Civil Voluntària

Responsabilitat Civil de la càrrega

Defensa penal i reclamació de danys

Accidents del conductor

Assistència en viatge

Trencament de vidres

Atenció 24/h 365 dies l'any

Robatori, Incendi i Quilometratge ilimitat

Tot risc amb Franquícia a valor pactat

VEURE TOTES LES COBERTURES

Amplia coberturas por solo 15€ más

Robo

Gestionamos la pérdida de llaves y el transporte del vehículo recuperado después de un robo.

Incendio

Protegemos de daños provocados en el vehículo como consecuencia de un fuego.

Kilometros ilimitados

Sin condiciones extrañas ni textos kilométricos con letra pequeña.

Assegurances per a Vehicles Clàssics
Sense límits

A Segur Classic t'oferim les assegurances de cotxes clàssics amb més avantatges del mercat i amb la millor relació Cobertures - Preu de mercat.

Contracta-ho ara completament Online!

CALCULAR ASSEGURANÇA

Glossari de cobertures per a cotxes clàssics

Atenció 24/h 365 dies l'any

Equiparem nostre servei de 24h. a una cobertura més de la teva assegurança, ja que amb Segur Classic, mai et quedaràs desatès, sigui el dia que sigui a l'hora que sigui, si no disposes del nombre d'assistència en carretera i no disposes de manera per consultar el nostre cercador de números d'assistència, pots trucar-nos i el nostre personal d'emergències et facilitarà el número de la teva grua. També pots trucar-nos per a qualsevol tipus de consulta urgent sobre la teva assegurança o similar.


Què cobreix?

Un telèfon (93 881 41 43) d'atenció per a emergències les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.


Què no cobreix?

El teléfon és per a emergències dels clients, de manera que no s'ofereix informació per a la contractació ni comercial.

Responsabilitat Civil Obligatòria

Quan per circumstàncies de la circulació, el vehicle assegurat causa un dany a un tercer, i resulta civilment responsable, la companyia asseguradora, assumirà l'obligació legal d'indemnitzar els danys causats per l'assegurat, sempre dins dels límits i amb les condicions establertes per la legislació vigent.


Què cobreix?

Pagament d'indemnitzacions per responsabilitat civil


Quins límits té?

Els límits d'aquesta cobertura seran en cada moment els vigents d'acord amb la legislació aplicable.


Què no cobreix?

Els danys soferts pel vehicle causant del sinistre i pel conductor del vehicle causant, així com la resta dels objectes transportats.

Responsabilitat Civil Voluntària

Amb aquesta cobertura s'amplia la responsabilitat civil obligatòria per llei, garantint el pagament dels danys als béns i les persones, de les que el vehicle assegurat fos legalment responsable.


Què cobreix?

El pagament de les indemnitzacions que excedeixin el límit de la responsabilitat civil obligatòria.
La responsabilitat civil del remolc lleuger, és a dir de PMA inferior a 750kl.


Quins límits té?

El límit d'indemnització és el que figura a les condicions particulars de la pòlissa, en el nostre cas és de 50.000.000 €.


Què no cobreix?

Els danys soferts pel vehicle causant del sinistre i pel conductor del vehicle causant, així com la resta dels objectes transportats.

Responsabilitat Civil de la càrrega

Amb aquesta cobertura s'amplia la responsabilitat civil obligatòria per llei, garantint el pagament dels danys als béns i les persones, de les que la càrrega transportada pel vehicle assegurat fos legalment responsable.


Què cobreix?

El dany causat per la caiguda d'objectes transportats dins del vehicle o en llocs específics per al seu transport com poden ser: portaesquís, porta equipatges, portabicicletes, durant la circulació del vehicle.


Quins límits té?

El límit d'indemnització és el que figura a les condicions particulars de la pòlissa, en el nostre cas és de 50.000.000 €.


Què no cobreix?

- El transport de mercaderies inflamables o perilloses.
- El dany causat durant la càrrega i descàrrega dels objectes o equipatges.

Defensa penal i reclamació de danys

La companyia asseguradora assumeix les despeses derivades de la defensa jurídica o procés arbitral, així com la prestació dels serveis d'assistència judicial o extrajudicial derivats de la cobertura de la seva assegurança.


A més, en un accident de trànsit en què intervingui l'assegurat, quan un tercer ocasiona danys al vehicle, conductor o les persones transportades gratuïtament, la companyia s'encarregarà de la reclamació, tant amistosa com judicialment, al tercer responsable dels danys soferts.


Què cobreix?

A) Defensa i fiança penal.

- Les taxes, drets i costes judicials.
- Els honoraris i despeses de l'advocat i procurador.
- L'abonament de les despeses per assistència extrajudicial justificada.
- L'abonament dels gastos per assistència extrajudicial justificada.
- La constitució de les fiances exigides per aconseguir la llibertat provisional de l'assegurat i el pagament dels costos judicials.

B) Reclamació de danys.

- La reclamació de les gestions i tràmits extrajudicials per obtenir la indemnització per via amistosa.
- L'assistència i defensa jurídica en els processos per a la reclamació dels danys quan no hi hagi rescabalament per via amistosa.


Quins límits té?

Els límits de despeses, honoraris, assistència lletrada, llibertat i costes, dependrà en cada cas de la companyia asseguradora.


Què no cobreix?

- Les indemnitzacions, multes o sancions a les que fou condenat l'assegurat.
- Els impostos i altres pagaments de caràcter fiscal.
- Els fets causats deliberadament per l'assegurat.
- Els fets causats per la participació en competicions o proves esportives.

Accidents del conductor

Amb aquesta cobertura es garanteix la indemnització dels danys corporals produïts per accidents de circulació del vehicle assegurat, que origina la seva mort, invalidesa permanent o despeses d'assistència sanitària.


Què cobreix?

A) Cobertura per mort.

Pagament als beneficiaris del capital determinat en les condicions particulars de la pòlissa un cop es presentin els documents acreditatius de la mort del conductor.

B) Cobertura d'invalidesa total o parcial.

Pagament del percentatge sobre el capital determinat en les condicions particulars de la pòlissa, d'acord al Sistema de Valoració, per danys causats a les persones en accidents de circulació, annex a la llei que regula l'assegurança en la circulació de vehicles de motor, en cas d'invalidesa temporal o absoluta, com a conseqüència d'un accident cobert en pòlissa.

C) Assistència Mèdic Farmacèutica.

- En cas d'accident cobert en pòlissa, es garanteix el pagament de les despeses d'assistència sanitària en què incorri el conductor (per a la resta d'ocupants operarà la cobertura de responsabilitat civil obligatòria).
- Aquesta cobertura afecta les següents despeses: assistència sanitària urgent, assistència mèdica, farmàcia, hospitalització i rehabilitació.


Quins límits té?

- La quantitat d'indemnització per mort varia depenent de la companyia asseguradora, i aquest capital es troba en les condicions particulars.
- La quantitat d'indemnització per invalidesa, tant total com parcial, varia depenent de la companyia asseguradora, i correspon al percentatge establert per llei, que variarà depenent de la gravetat o tipus d'invalidesa, de la quantitat reflectida en les condicions particulars de la pòlissa.
- El límit de cobertura Mèdic Farmacèutica varia depenent de la companyia asseguradora, i aquest capital es troba en les condicions particulars.


Què no cobreix?

- Els accidents provocats intencionadament pel conductor.
- Els danys del conductor si no ha estat autoritzat a conduir-pel prenedor de la pòlissa o propietari del vehicle.
- Les conseqüències de l'accident de caràcter psítico.
- Les cicatrius o seqüeles estètiques mancades de significació funcional.

Assistència en Viatge, Grua

Amb aquesta cobertura es garanteix l'assistència durant els viatges tant al vehicle assegurat com a la persona assegurada, així com el transport del vehicle i les persones.


Què cobreix?

- La reparació d'urgència a la carretera.

Sempre que sigui possible, en una avaria lleu, es realitzarà la reparació d'urgència a la carretera amb l'objectiu que l'assegurat pugui prosseguir amb el seu viatge.

- El rescat i salvament del vehicle assegurat.

La companyia garanteix el rescat o salvament si el vehicle hagués patit una bolcada o caiguda per un desnivell, fins a situar el vehicle en el lloc adequat per tornar a circular o ser remolcat, tant en vies ordinàries com en les no ordinàries.

- El transport del vehicle assegurat, la grua.

La companyia garanteix el servei per remolcar el vehicle assegurat quan sigui accidentat, avariat o, després d'un robatori, fora recuperat amb danys que impedissin la seva circulació.

- La pèrdua o robatori de les claus del vehicle.

Si durant un viatge es produís la pèrdua o el robatori de les claus del vehicle assegurat, s'organitzarà el servei de remolc fins al taller més proper, o en cas que l'assegurat disposés d'una còpia en el seu domicili s'organitzaran els mitjans necessaris per recollir i enviar el duplicat al lloc on es trobés l'assegurat.

- L'enviament d'un conductor professional en cas de malaltia, accident o mort del conductor assegurat.

Quan durant el transcurs d'un viatge, el conductor hagués estat ingressat en un hospital per malaltia o accident o hagués mort, i cap altre ocupant pogués substituir-lo en la conducció s'enviarà a un conductor professional per al trasllat del vehicle al seu domicili.

- El transport de les persones del vehicle assegurat.

Es garanteix per part de la companyia, el transport dels assegurats en cas que el vehicle assegurat resultés accidentat, danyat o robat, el mitjà de transport adequat perquè pugui tornar al taller on va a efectuar la reparació, o bé, les despeses del transport per poder arribar al domicili de l'assegurat designat a la pòlissa.

Es podrà substituir aquesta prestació pel transport de l'assegurat al seu destí sempre o bé, sempre que l'avaria no pogués reparar el mateix dia de la immobilització, per les despeses en un hotel tot esperant la reparació.

Un cop reparat o recuperat el vehicle assegurat es garantirà el transport necessari per a l'assegurat o la persona designada per aquest perquè pugui recollir el vehicle.


Quins límits té?

- La reparació d'urgència a la carretera es limita a 60 minuts de mà d'obra, si s'estima una durada superior o es supera aquest supòsit es procedirà al transport del vehicle.
- En la recuperació o salvament en vies no ordinaris es limita al fet que la grua tingui accés al lloc del sinistre.
- En el transport del vehicle en cas d'avaria o accident, existirà un límit de km designats en les condicions particulars de la pòlissa des del lloc de la immobilització, sempre que es consideri que la reparació es podrà realitzar en menys de 72 h des del moment de la immobilització, superior aquesta durada desapareix aquest límit.
- Per al transport del vehicle recuperat després d'un robatori, aquesta recuperació ha de succeir com a màxim 6 mesos després de la data del robatori. En cap cas la companyia es fa responsable dels danys o sostraccions dels efectes o accessoris del vehicle.
- Les despeses d'hotel estan limitades a la quantitat indicada en les condicions particulars en pòlissa.
- Es considera domicili per a qualsevol cas, l'indicat per l'assegurat en pòlissa.

Trencament de Vidres

En cas de trencament de vidres del vehicle, la companyia garanteix la reposició o reparació, segons el cas, i les despeses de col·locació de les mateixes.


Què cobreix?

El trencament i les despeses de col·locació de: el parabrisa, vidre del davant i del darrere, vidres de finestres laterals, vidres tintats, sostres corredissos o practicables i la lluna de la capota.


Quins límits té?

El primer any la garantia de vidres serà de 150 €, a partir d'aquí serà sense límit.


Què no cobreix?

- Els danys a les llunes del remolc o caravana que pogués arrossegar el vehicle assegurat.
- Les empremtes, impactes i altres marques superficials que no constitueixin un trencament total o parcial i que no impedeixin la normal visibilitat.
- Els desperfectes o trencaments soferts per qualsevol altre tipus d'objecte de vidre del vehicle diferent als definits anteriorment.

Robatori

¿Qué cobreix?

- Es cobreix la indemnització pels danys derivats de la sostracció il·legítima del vehicle assegurat per part de tercers.
- La sostracció de peces.
- Els danys que es produeixin en el vehicle assegurat durant el temps en què, com a conseqüència de la sostracció, es trobi en poder de tercers, així com els ocasionats en el vehicle assegurat per la comissió de delicte en qualsevol de les seves formes.


Quins límits té?

- Les peces s'indemnitzaran pel cost de la seva reparació o substitució.


Qué no cobreix?

- Quan s'hagi produït per negligència greu de l'acceptant de l'assegurança, del propietari o del conductor del vehicle assegurat, que manifestament hagi propiciat la sostracció, ni quan aquesta hagi estat comesa pels familiars que convisquin amb aquestes persones o pels dependents o assalariats d'aquestes.
- No s'inclou en aquesta cobertura la sostracció de les claus quan aquestes siguin l'únic element substret de el vehicle.
- No s'inclouen en aquesta cobertura els supòsits de sostracció del vehicle assegurat per qui tingui obligació per qualsevol títol del seu lliurament o devolució.
- No s'inclouen els actes vandàlics i malintencionats.
- No s'inclou en aquesta cobertura la sostracció, fins i tot per al supòsit de sostracció de vehicle complet o danys produïts en equips extraïbles de telefonia i orientació.

Incendi

Qué cobreix?

- Es cobreixen els danys que pugui patir el vehicle assegurat per incendi o explosió, fins i tot els que afectin la instal·lació i aparells elèctrics i els seus accessoris, a conseqüència de curtcircuit i pròpia combustió, encara que no es derivi incendi, sempre que aquests danys es produeixin pels efectes de l'electricitat.
- Es garanteix el pagament de les despeses originades per a l'extinció de l'incendi de el vehicle per la intervenció del servei de bombers.


Quins límits té?

- Els límits d'aquesta cobertura seran en cada moment els vigents d'acord amb la legislació aplicable.
- Les despeses originades per a l'extinció de l'incendi tenen un límit de 610 euros per sinistre.


Qué no cobreix?

- Els ocasionats en el vehicle per l'ús o desgast normal, depreciació gradual o vici propi, així com per la modificació de la instal·lació elèctrica no prevista pel fabricant del vehicle.
- Els danys causats als remolcs i caravanes arrossegats pel vehicle assegurat.
- Els que causin al vehicle assegurat els objectes i mercaderies per ell transportats, així com les ocasionades per la realització d'operacions de càrrega, descàrrega, emmagatzematge o qualsevol acció de manipulació respecte dels mateixos.
- Els que afectin exclusivament als pneumàtics del vehicle assegurat (cobertes i càmeres) i a l'equilibrat de les rodes del vehicle, aïllada o conjuntament.
- Els que afectin únicament al catalitzador.
- Els que afecten a l'equipament, accessoris o peces del vehicle assegurat que hagin estat instal·lats amb posterioritat a la seva sortida de fàbrica i no hagin estat expressament declarats i inclosos en les condicions particulars de la pòlissa.
- Els que afecten equips extraïbles de telefonia i orientació.

Tot risc amb Franquícia

Què cobreix?

- Es cobreix la reparació, reposició o la indemnització, segons el cas, dels danys que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident de circulació, per causa exterior, violenta, sobtada i aliena a la voluntat de l'assegurat o del conductor; trobant-se el vehicle en circulació, en repòs o durant el transport.


Quins límits té?

- S'estableix com a límit indemnitzable, el valor del vehicle estipulat a la pòlissa, aquest valor podrà ser segons la pòlissa: Valor de mercat o valor pactat certificat
- S'estableix en qualsevol cas una franquícia de 600€ per sinistre.


¿Qué no cubre?

- Els ocasionats al vehicle per l'ús o desgast normal, depreciació gradual o vici propi, així com per la modificació de la instal·lació elèctrica no prevista pel fabricant del vehicle.
- Els ocasionats per la congelació de l'aigua del motor.
- Els que causin al vehicle assegurat els objectes i mercaderies transportats per ell, així com els ocasionats per la realització d'operacions de càrrega, descàrrega, emmagatzematge o qualsevol acció de manipulació respecte d'aquests.
- Els que afectin exclusivament els pneumàtics del vehicle assegurat (cobertes i cambres) i l'equilibrat de les rodes del vehicle, aïllada o conjuntament.
- Els que afectin l'equipament, o accessoris o peces del vehicle assegurat que hagin estat instal·lats amb posterioritat a la seva sortida de fàbrica i no hagin estat expressament declarats i inclosos a les Condicions Particulars de la pòlissa.
- Els que afectin únicament el catalitzador.
- Els que afectin equips extraïbles de telefonia i orientació.

Valor pactat

Què cobreix?

- Es garantitza mitjançant certificat adjunt a la pòlissa, el valor peritat i pactat amb el client pel seu vehicle.


Quins límits té?

- S'estableix com a valor del vehicle, el valor pactat amb el client, mitjançant peritatge i degudament certificat a la pòlissa.
- S'estableix un límit per al valor pactat de 96.000€.


Què no cobreix?

- En qualsevol cas, s'aplicarà la franquícia de 600€ per sinistre.

Descarregar el condicionat

Descarregar aquí tota la informació prèvia a la contractació de l'Assegurança de Cotxe Clàssic amb SegurClassic.

Descarregar

¿Per què contractar
l'Assegurança de cotxe clàssic amb Segur Classic?

TARIFA PLANA PER L'ASSEGURANÇA DE COTXE CLÀSSIC

Tarifes sense cap sorpresa en el preu, conegui abans de sol·licitar la seva assegurança, sense donar cap dada personal i en només 10 segons el preu FINAL i real de la seva pòlissa.

- Veure el preu de l'assegurança per a cotxe clàssic

VEURE COBERTURES DE L'ASSEGURANÇA COTXE CLÀSSIC

L'única pòlissa d'Automòbils Clàssics que inclou sempre de forma automàtica i sense cost addicional les llunes, els accidents del conductor i l'assistència en carretera.

- Veure cobertures de l'assegurança de cotxe clàssic

DEP. SINISTRES DE L'ASSEGURANÇA DE COTXES CLÀSSICS

Amb un tracte personalitzat i individualitzat, lluitem pels seus interessos de la millor manera possible i amb la possibilitat de realitzar tota la gestió de declaració de sinistres o cita de llunes des del web.

EL CLUB DE L'ASSEGURANÇA PER A COTXE CLÀSSIC

Uneix-te al Club destinat a satisfer totes les necessitats relacionades amb els automòbils clàssics, i no es perdi cap novetat o notícia relacionada amb la nostra major afició, l'automobilisme clàssic.

- Veure notícies de cotxes clàssics