Assegura la teva moto amb
l'assegurança de moto clàssica de SegurClassic

A Segur Classic som els únics que t'oferim un producte dissenyat especialment per a motos clàssiques, dirigit a aquells que, com tu, estimem les motocicletes i el món del motor clàssic.

SegurClassic / Assegurances / Assegurança Moto Clàssica

Avantatges de l'Assegurança per a Moto Clàssica

Club

Pertany al club de motos clàssiques més gran del país

Assistència 24h.

Amb possibilitat de contractar assistència il·limitada

Contractar

Contracta-ho amb el millor preu i cobertures

¿Quant costen les nostres
Assegurances per a Motos Clàssiques?

T'oferim una assegurança de moto clàssica per protegir la teva joia sobre dues rodes com si fos la nostra. Sabem lo molt que valores la teva moto antiga i les necessitats d'aquests tipus de vehicles, pel que la nostra assegurança inclueix totes les cobertures i atencions necessàries per a protegir-te a tu i a la teva motocicleta.

SegurClassic
Basic

Assegurances sense assistència ideals per a motos que només van a exhibicions i no circulen per carretera

DES DE 61€

RC obligatòria
RC voluntària
RC de la càrrega
Defensa i reclamació de danys
Accidents del conductor
Assistència en carretera
CALCULAR ASSEGURANÇA

SegurClassic
Plus

Assegurances amb assistència ideals per a motos que participen en trobades o gaudeixen els caps de setmana

DES DE 99€

RC obligatòria
RC voluntària
RC de la càrrega
Defensa i reclamació de danys
Accidents del conductor
Assistència en carretera
CALCULAR ASSEGURANÇA

SegurClassic
Basic

Assegurances sense assistència ideals per a motos que només van a exhibicions i no circulen per carretera

DES DE 61€

SegurClassic
Plus

Assegurances amb assistència ideals per a motos que participen en trobades o gaudeixen els caps de setmana

DES DE 99€

RC obligatòria
RC voluntària
RC de la càrrega
Defensa i reclamació de danys
Accidents del conductor
Assistència en carretera
CALCULAR ASSEGURANÇACALCULAR ASSEGURANÇA

Assegurances per a Motos Clàssiques
Sense límits

A SegurClassic t'oferim les assegurances de motos clàssiques amb més avantatges del mercat i amb la millor relació cobertures preu del mercat.

CALCULAR ASSEGURANÇA

Glossari de cobertures per a motos clàssiques

Atenció 24/h 365 dies l'any

Equiparem nostre servei de 24h. a una cobertura més de la teva assegurança, ja que amb Segur Classic, mai et quedaràs desatès, sigui el dia que sigui a l'hora que sigui, si no disposes del nombre d'assistència en carretera i no disposes de manera per consultar el nostre cercador de números d'assistència, pots trucar-nos i el nostre personal d'emergències et facilitarà el número de la teva grua. També pots trucar-nos per a qualsevol tipus de consulta urgent sobre la teva assegurança o similar.


Què cobreix?

Un telèfon (93 881 41 43) d'atenció per a emergències les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.


Què no cobreix?

El teléfon és per a emergències dels clients, de manera que no s'ofereix informació per a la contractació ni comercial.

Responsabilitat Civil Obligatòria

Quan per circumstàncies de la circulació, el vehicle assegurat causa un dany a un tercer, i resulta civilment responsable, la companyia asseguradora, assumirà l'obligació legal d'indemnitzar els danys causats per l'assegurat, sempre dins dels límits i amb les condicions establertes per la legislació vigent.


Què cobreix?

Pagament d'indemnitzacions per responsabilitat civil


Quins límits té?

Els límits d'aquesta cobertura seran en cada moment els vigents d'acord amb la legislació aplicable.


Què no cobreix?

Els danys soferts pel vehicle causant del sinistre i pel conductor del vehicle causant, així com la resta dels objectes transportats.

Responsabilitat Civil Voluntària

Amb aquesta cobertura s'amplia la responsabilitat civil obligatòria per llei, garantint el pagament dels danys als béns i les persones, de les que el vehicle assegurat fos legalment responsable.


Què cobreix?

El pagament de les indemnitzacions que excedeixin el límit de la responsabilitat civil obligatòria.
La responsabilitat civil del remolc lleuger, és a dir de PMA inferior a 750kl.


Quins límits té?

El límit d'indemnització és el que figura a les condicions particulars de la pòlissa, en el nostre cas és de 50.000.000 €.


Què no cobreix?

Els danys soferts pel vehicle causant del sinistre i pel conductor del vehicle causant, així com la resta dels objectes transportats.

Responsabilitat Civil de la càrrega

Amb aquesta cobertura s'amplia la responsabilitat civil obligatòria per llei, garantint el pagament dels danys als béns i les persones, de les que la càrrega transportada pel vehicle assegurat fos legalment responsable.


Què cobreix?

El dany causat per la caiguda d'objectes transportats dins del vehicle o en llocs específics per al seu transport com poden ser: portaesquís, porta equipatges, portabicicletes, durant la circulació del vehicle.


Quins límits té?

El límit d'indemnització és el que figura a les condicions particulars de la pòlissa, en el nostre cas és de 50.000.000 €.


Què no cobreix?

- El transport de mercaderies inflamables o perilloses.
- El dany causat durant la càrrega i descàrrega dels objectes o equipatges.

Defensa penal i reclamació de danys

La companyia asseguradora assumeix les despeses derivades de la defensa jurídica o procés arbitral, així com la prestació dels serveis d'assistència judicial o extrajudicial derivats de la cobertura de la seva assegurança.


A més, en un accident de trànsit en què intervingui l'assegurat, quan un tercer ocasiona danys al vehicle, conductor o les persones transportades gratuïtament, la companyia s'encarregarà de la reclamació, tant amistosa com judicialment, al tercer responsable dels danys soferts.


Què cobreix?

A) Defensa i fiança penal.

- Les taxes, drets i costes judicials.
- Els honoraris i despeses de l'advocat i procurador.
- L'abonament de les despeses per assistència extrajudicial justificada.
- L'abonament dels gastos per assistència extrajudicial justificada.
- La constitució de les fiances exigides per aconseguir la llibertat provisional de l'assegurat i el pagament dels costos judicials.

B) Reclamació de danys.

- La reclamació de les gestions i tràmits extrajudicials per obtenir la indemnització per via amistosa.
- L'assistència i defensa jurídica en els processos per a la reclamació dels danys quan no hi hagi rescabalament per via amistosa.


Quins límits té?

Els límits de despeses, honoraris, assistència lletrada, llibertat i costes, dependrà en cada cas de la companyia asseguradora.


Què no cobreix?

- Las indemnizaciones, multas o sanciones a las que fuera condenado el asegurado.
- Els impostos i altres pagaments de caràcter fiscal.
- Els fets causats deliberadament per l'assegurat.
- Els fets causats per la participació en competicions o proves esportives.

Accidents del conductor

Amb aquesta cobertura es garanteix la indemnització dels danys corporals produïts per accidents de circulació del vehicle assegurat, que origina la seva mort, invalidesa permanent o despeses d'assistència sanitària.


Què cobreix?

A) Cobertura per mort.

Pagament als beneficiaris del capital determinat en les condicions particulars de la pòlissa un cop es presentin els documents acreditatius de la mort del conductor.

B) Cobertura d'invalidesa total o parcial.

Pagament del percentatge sobre el capital determinat en les condicions particulars de la pòlissa, d'acord al Sistema de Valoració, per danys causats a les persones en accidents de circulació, annex a la llei que regula l'assegurança en la circulació de vehicles de motor, en cas d'invalidesa temporal o absoluta, com a conseqüència d'un accident cobert en pòlissa.

C) Assistència Mèdic Farmacèutica.

- En cas d'accident cobert en pòlissa, es garanteix el pagament de les despeses d'assistència sanitària en què incorri el conductor (per a la resta d'ocupants operarà la cobertura de responsabilitat civil obligatòria).
- Aquesta cobertura afecta les següents despeses: assistència sanitària urgent, assistència mèdica, farmàcia, hospitalització i rehabilitació.


Quins límits té?

- La quantitat d'indemnització per mort varia depenent de la companyia asseguradora, i aquest capital es troba en les condicions particulars.
- La quantitat d'indemnització per invalidesa, tant total com parcial, varia depenent de la companyia asseguradora, i correspon al percentatge establert per llei, que variarà depenent de la gravetat o tipus d'invalidesa, de la quantitat reflectida en les condicions particulars de la pòlissa.
- El límit de cobertura Mèdic Farmacèutica varia depenent de la companyia asseguradora, i aquest capital es troba en les condicions particulars.


Què no cobreix?

- Els accidents provocats intencionadament pel conductor.
- Els danys del conductor si no ha estat autoritzat a conduir-pel prenedor de la pòlissa o propietari del vehicle.
- Les conseqüències de l'accident de caràcter psítico.
- Les cicatrius o seqüeles estètiques mancades de significació funcional.

Assistència en Viatge, Grua

Amb aquesta cobertura es garanteix l'assistència durant els viatges tant al vehicle assegurat com a la persona assegurada, així com el transport del vehicle i les persones.


Què cobreix?

- La reparació d'urgència a la carretera.

Sempre que sigui possible, en una avaria lleu, es realitzarà la reparació d'urgència a la carretera amb l'objectiu que l'assegurat pugui prosseguir amb el seu viatge.

- El rescat i salvament del vehicle assegurat.

La companyia garanteix el rescat o salvament si el vehicle hagués patit una bolcada o caiguda per un desnivell, fins a situar el vehicle en el lloc adequat per tornar a circular o ser remolcat, tant en vies ordinàries com en les no ordinàries.

- El transport del vehicle assegurat, la grua.

La companyia garanteix el servei per remolcar el vehicle assegurat quan sigui accidentat, avariat o, després d'un robatori, fora recuperat amb danys que impedissin la seva circulació.

- La pèrdua o robatori de les claus del vehicle.

Si durant un viatge es produís la pèrdua o el robatori de les claus del vehicle assegurat, s'organitzarà el servei de remolc fins al taller més proper, o en cas que l'assegurat disposés d'una còpia en el seu domicili s'organitzaran els mitjans necessaris per recollir i enviar el duplicat al lloc on es trobés l'assegurat.

- L'enviament d'un conductor professional en cas de malaltia, accident o mort del conductor assegurat.

Quan durant el transcurs d'un viatge, el conductor hagués estat ingressat en un hospital per malaltia o accident o hagués mort, i cap altre ocupant pogués substituir-lo en la conducció s'enviarà a un conductor professional per al trasllat del vehicle al seu domicili.

- El transport de les persones del vehicle assegurat.

Es garanteix per part de la companyia, el transport dels assegurats en cas que el vehicle assegurat resultés accidentat, danyat o robat, el mitjà de transport adequat perquè pugui tornar al taller on va a efectuar la reparació, o bé, les despeses del transport per poder arribar al domicili de l'assegurat designat a la pòlissa.

Es podrà substituir aquesta prestació pel transport de l'assegurat al seu destí sempre o bé, sempre que l'avaria no pogués reparar el mateix dia de la immobilització, per les despeses en un hotel tot esperant la reparació.

Un cop reparat o recuperat el vehicle assegurat es garantirà el transport necessari per a l'assegurat o la persona designada per aquest perquè pugui recollir el vehicle.


Quins límits té?

- La reparació d'urgència a la carretera es limita a 60 minuts de mà d'obra, si s'estima una durada superior o es supera aquest supòsit es procedirà al transport del vehicle.
- En la recuperació o salvament en vies no ordinaris es limita al fet que la grua tingui accés al lloc del sinistre.
- En el transport del vehicle en cas d'avaria o accident, existirà un límit de km designats en les condicions particulars de la pòlissa des del lloc de la immobilització, sempre que es consideri que la reparació es podrà realitzar en menys de 72 h des del moment de la immobilització, superior aquesta durada desapareix aquest límit.
- Per al transport del vehicle recuperat després d'un robatori, aquesta recuperació ha de succeir com a màxim 6 mesos després de la data del robatori. En cap cas la companyia es fa responsable dels danys o sostraccions dels efectes o accessoris del vehicle.
- Les despeses d'hotel estan limitades a la quantitat indicada en les condicions particulars en pòlissa.
- Es considera domicili per a qualsevol cas, l'indicat per l'assegurat en pòlissa.

Descarregar el condicionat

Descarregar aquí tota la informació prèvia a la contractació de l'Assegurança de Moto Clàssica amb SegurClassic.

Descarregar

¿Per què
assegurar la teva motocicleta amb Segur Classic?

TARIFA PLANA PER LA TEVA CLÀSSICA

Tarifes sense cap sorpresa al preu, aconsegueix abans de sol·licitar l'assegurança per a la seva clàssica, sense donar cap dada personal i en només 10 segons, el preu FINAL i real de la teva pòlissa.

- veure preu de l'assegurança moto clàssica

VEURE COBERTURES

L'única pòlissa de vehicles Clàssics que inclou sempre de forma automàtica i sense cost addicional les llunes, els accidents del conductor i de forma opcional l'assistència en carretera.

- Veure cobertures de les assegurances motos clàssiques

DEP. SINISTRES PROPI

Amb un tracte personalitzat i individualitzat, lluitem pels teus interessos i pels de la teva motocicleta antiga de la millor manera possible i amb la possibilitat de realitzar tota la gestió de declaració de sinistres.

EL CLUB

Uneix-te al Club de vehicles antics destinat a satisfer totes les necessitats relacionades amb les motocicletes clàssiques, i no et perdis cap novetat o notícia relacionada amb la nostra major afició, l'automobilisme clàssic.

- Veure notícies